Regulamin Wortalu www.domzcegly.pl

§ 1 Regulamin określa zasady korzystania ze stron internetowego Wortalu informacyjnego : www.domzcegly.pl

§ 2 W ramach świadczenia usługi elektronicznej Użytkownikom udostępniane są szerokie możliwości korzystania z Wortalu na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3 Część usług (np.: newsletter) jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Wortalu.

§ 4

 1. Wortal www.domzcegly.pl, zwany dalej Wortalem, przeznaczony jest dla osób zainteresowanych informacjami na tematy dotyczące budowy domu z wykorzystaniem ceramiki budowlanej zwłaszcza - cegły. Wortal jest kompendium wiedzy w zakresie ceramiki budowlanej: produkcji, technologii murowania, projektowania, inspiracji, doradztwa technicznego, ceramiki budowlanej w ujęciu historycznym oraz typologii ceramiki budowlanej.
 2. Zakazane jest kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie treści oraz materiałów graficznych opublikowanych na Wortalu bez zgody Administratora.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność publikowanych treści, a w szczególności prawdziwość opisów i własności fizyko-chemicznych prezentowanych produktów.
 4. Zamieszczenie materiałów na stronach www.domzcegly.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 5. Użytkownik Wortalu publikuje na stronach wszelkie treści, komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator strony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników.

§ 5 Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach Wortalu www.domzcegly.pl treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, w tym  szczególnie niedopuszczalne jest:

 1. umieszczanie przez Użytkowników oraz partnerów Wortalu - treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
 2. umieszczanie przez Użytkowników oraz partnerów Wortalu na stronach materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

§ 6 Administrator strony zastrzega sobie prawo do niepublikowania i usuwania materiałów zamieszczanych przez Użytkowników Wortalu, w szczególności w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów niniejszego Regulaminu.

§ 7 Zabrania się dodawania komentarzy pod artykułami używając nazwy Użytkownika (nick) kojarzącego się z nazwą Wortalu. Zabrania się również komentarzy i nazw Użytkownika (nick) mających charakter reklamowy lub promocyjnych konkretnych marek – takie komentarze będą usuwane przez Administratora.

§ 8 Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Administrator strony może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane osób publikujących materiały na stronach portalu sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 9 Administrator www.domzcegly.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Wortalu i udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania oraz w celu zapewnienia bezawaryjności Wortalu i jego dostępności przez całą dobę.

§ 10 Wortal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

§ 11 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Wortalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Wortalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 12 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Wortalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Wortalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Wortalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Wortalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Wortalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

§ 13 W ramach Wortalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§ 14 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Wortalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Wortalu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Wortalu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Wortalu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Wortalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Wortalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Administrator Wortalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Wortalu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Wortalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Wortalem reklamodawców oraz partnerów.

§ 15 Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest BK Group ul.Grzecznarowskiego 2 lok.308, 26-600 Radom
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną, a ich przetwarzania następuje:
  a) w celu realizacji poszczególnych usług,
  b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Partnerów Wortalu
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Wortalem a Użytkownikiem, jak również ze względu na właściwość świadczonych przez Wortal usług lub sposobu ich rozliczenia, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych
 5. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres, w tym adres e-mail, telefon. Administrator jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej danych osobowych Użytkowników, które niezbędne są do świadczenia danej usługi. W takim przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jako dane niezbędne do świadczenia danej usługi.
 7. Użytkownik udostępnia swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Administratora na potrzeby działań marketingowych Administratora, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Partnerów Wortalu.
 8. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Użytkownikom przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Administratorem,
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Administratora wskazany w § 15 ust. 1 Regulaminu, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Administratora wskazanym w § 15 ust. 1 Regulaminu.
 10. Po zakończeniu korzystania z usług przez Użytkownika, Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Administrator usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik (anonimizacja danych), chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

§ 16 Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Użytkowników Wortalu. Korzystanie z Wortalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 17 Administrator strony zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

§ 18 Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili opublikowania ( 01.01.2016r.)

Administrator www.domzcegły.pl
BK group, ul.Grzecznarowskiego 2 lok.308
26-600 Radom
Właściciel www.domzcegły.pl
KLINKIER-BUD ul. Warszawska 87,
05-520 Konstancin Jeziorna

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Partnerzy