Murowanie słupków i ogrodzeń

Oceń
(6 głosów)

Cegły klinkierowe pozwalają na szerokie możliwości zastosowania przy wznoszeniu ścian nośnych i licowych domów, murów, ogrodzeń oraz elementów małej architektury. Aby błędy wykonawcze, złe warunki pogodowe lub inne okoliczności nie zniweczyły całego efektu należy wszelkie prace murarskie prowadzić zgodnie z normami i sztuką budowlaną.

System zapraw murarskich do klinkieru z trasem Tubag

Zaprawy murarskie quick-mix V.O.R. to najpełniejszy program murarskich zapraw do klinkieru. Są ich cztery rodzaje, przeznaczone do różnych nasiąkliwości cegieł. Program zapraw murarskich z trasem reńskim Tubag jest wsparty ponad 60-letnim doświadczeniem i nieustannymi pracami rozwojowo-badawczymi. Bogata kolorystyka – 16 kolorów zapraw i spoin, specjalnie dobrane kruszywo oraz optymalna ilość wody zarobowej umożliwiają murowanie bez wykwitów. Zaprawy V.O.R. zapewniają dużą szczelność i trwałość wiązania przy wysokiej paroprzepuszczalności muru. Wysokospecjalizowane zaprawy quick-mix obniżają koszty, ułatwiają pracę oraz minimalizują ryzyko występowania wykwitów i przebarwień, dzięki posiadaniu w swoim składzie reńskiego trasu Tubag.

Przyczyny powstawania wykwitów i wysoleń na elewacjach z cegły klinkierowej są zmorą każdego wykonawcy i inwestora, przyczyny są na ogół znane, pomimo to często są lekceważone. Najczęściej mamy do czynienia z:

  • Wadliwą dokumentacją projektową.
  • Zastosowaniem niewłaściwych zapraw murarskich.
  • Przeprowadzaniem prac murarskich w złych warunkach pogodowych.
  • Błędami wykonawczymi, brakiem zachowania norm oraz zasad dobrej sztuki budowlanej.

Aby uniknąć wszelkich przykrych niespodzianek quick-mix stworzył 10 zasad dobrego murowania.

10 zasad dobrego murowania

1. Dobierz właściwy rodzaj zaprawy w odniesieniu do nasiąkliwości cegły.
2. Zabezpiecz cegły, z których będziesz murował, przed zawilgoceniem.
3. Przygotowując zaprawę, przestrzegaj ściśle instrukcji stosowania.
4. Nie dodawaj do zaprawy żadnych dodatków ani domieszek.
5. Pamiętaj o właściwym wykonaniu izolacji poziomej – zabezpieczy ona wznoszony element przed podciąganiem wilgoci.
6. Prowadź prace w optymalnych warunkach (od +5 °C do +30 °C), przerywając je natychmiast w razie wystąpienia opadów atmosferycznych.
7. Gotowa spoina powinna być zlicowana z cegłą w sposób uniemożliwiający zaleganie wody, lodu i śniegu.
8. Murując i fugując w jednym cyklu – pamiętaj, że profilowanie fugi powinno nastąpić we właściwym momencie (pomoże Ci w tym tzw. test kciuka). Murując i fugując w osobnych cyklach, podczas murowania pozostaw na spoinie przestrzeń o głębokości min. 1,5 cm.
9. W należyty sposób zagęszczaj spoinę w narożach.
10. Przerywając prace, ZAWSZE zabezpieczaj murowany element przed opadami i nadmiernym nasłonecznieniem, okrywając go folią. Pamiętaj jednak, aby folia umożliwiała swobodną wentylację murowanego elementu. Po zakończeniu prac, chroń w podobny sposób gotowy element przez co najmniej 28 dni.

Asortyment zapraw murarskich w systemie zapraw V.O.R do klinkieru z trasem Tubag

Zaprawa murarska V.O.R. VK PLUS T
Do murowania cegieł klinkierowych, cegieł ręcznie formowanych, wapienno-piaskowych, ekstremalnie nasiąkliwych (powyżej 10%). Specjalnie opracowana formuła zaprawy VK PLUS T gwarantuje wysoką przyczepność zaprawy do cegły, odporność na gwałtowne opady oraz brak wysychania czy odparzenia spoiny w miejscach styku z cegłą, nawet bez uprzedniego zwilżania cegieł. Zaprawa z oryginalnym trasem Tubag.

Zaprawa murarska V.O.R. VK 01 T
Do murowania cegieł klinkierowych, ręcznie formowanych i okładzinowych o dużej nasiąkliwości (8-10%). Gwarantuje dobrą przyczepność zaprawy do cegły, a w rezultacie szczelną i wytrzymałą spoinę. Zaprawa z oryginalnym trasem Tubag.

Zaprawa murarska V.O.R. VM 01 T
Do murowania cegieł klinkierowych i okładzinowych o średniej nasiąkliwości (3-8%). Zaprawy VM 01 T mają specyficzną zdolność zatrzymywania wody zarobowej w dojrzewającej zaprawie, zapewniając lekką i ciągłą obróbkę, a w rezultacie – trwałą i estetyczną spoinę. Zaprawa z oryginalnym trasem Tubag.

Zaprawa murarska V.O.R. VZ 01 T
Do murowania cegieł klinkierowych o małej nasiąkliwości (od 2 do 5%). Specjalnie dobrane uziarnienie i mieszanka spoiw tej zaprawy zapobiega „pływaniu” cegieł, a zawartość wilgoci w murze regulowana jest poprzez otwarte dyfuzyjnie spoiny. Zaprawa z oryginalnym trasem Tubag.

Narzędzia, sprzęt i środki pomocnicze

- Rusztowania
- Rusztowaniowe siatki zabezpieczające
- Plandeki ochronne
- Naczynie (kastra) do przygotowania zaprawy
- Wyskalowane naczynie do odmierzania wody zarobowej
- Wolnoobrotowe mieszadło typu Colomix
- Kielnia murarska
- tzw. długa spoinówka (fugówka)
- tzw. krótka spoinówka (fugówka)
- Zamiennie do fugówek – drewniany trzonek, wąż gumowy ogrodowy (krótki odcinek)
- Łaty pionowe (np. kantówki drewniane 10 x 10 cm
) - Sznur murarski – poziom
- Poziomica i/lub tzw. szlaufwaga
- Młotek murarski
- Ołówek murarski
- Taśma miernicza
- Tablet ze szczerbinką do spoinowania spoin poziomych i pionowych
- Szczotki do czyszczenia powierzchni

Rodzaje cegieł

Cegły budowlane ceramiczne lub wapienno-piaskowe są wyrobem bardzo uniwersalnym. Przy pomocy cegieł można wznosić niemal wszystkie rodzaje ścian.

Cegły pełne są produkowane zazwyczaj w klasach: 5; 7,5; 10; 15; 20. Wg Normy PN-EN 771-1:2006 „Wymagania dot. elementów murowych. Część I: Elementy murowe ceramiczne”.

Bardzo istotnym parametrem jest nasiąkliwość wagowa elementu murowego. Cegły klinkierowe i elewacyjne można podzielić ze względu na nasiąkliwość na grupy:

- cegły klinkierowe o niskiej nasiąkliwości ok. 2-5%
- cegły klinkierowe i elewacyjne średnio nasiąkliwe 3-8%(najczęściej występujące cegły produkowane i stosowane w Polsce)
- cegły elewacyjne mocno nasiąkliwe 8-10%
- cegły elewacyjne ekstremalnie nasiąkliwe pow. 10%
- cegły wapienno-piaskowe
- cegły pełne i drążone tzw. dziurawki
- cegły kratówki
- cegły modularne

Stan fizyczny nasiąkliwości cegieł decyduje m.in. o czasie wiązania zaprawy – zastosowanie zaprawy niekompatybilnej z nasiąkliwością cegły może znacząco wpływać na zakłócenie procesu wiązania i twardnienia zaprawy.

Aby uniknąć problemów na budowie zalecanym jest sprawdzenie zapraw murarskich pod kątem zgodności rodzaju produktu, koloru, daty produkcji, numeru szarży. Zaprawy z dwóch lub trzech odmiennych szarż powinny zostać wymieszane między sobą podczas zarabiania zapraw wodą z jednym do tego przeznaczonym naczyniu. W przypadku wykorzystywania więcej niż jedna paleta danej zaprawy, również z jednej szarży, zalecanym jest pobieranie zapraw równocześnie z kilku palet. Po każdym zakończeniu prac budowlanych pozostałe cegły powinny zostać zabezpieczone przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Prace przygotowawcze na budowie

  • Dokładna analiza rysunków projektu technicznego. Ustalenia dotyczące wątku wiązania cegieł.
  • Murowany element powinien zostać jako pierwszy rozmierzony wg pionów. Rozmierzenie zazwyczaj rozpoczynamy od górnej krawędzi nadproży otworów konstrukcyjnych do góry i do dołu w odstępach równych średniej wysokości warstwy.
  • Na dwóch przeciwległych stronach murowanego odcinka należy zamontować stabilnie dwie pionowe łaty o wysokości ok. jednej kondygnacji.
  • Na zamocowanych pionowych łatach należy zaznaczyć rozmierzone poziomy warstw. Pierwsza dolna spoina jest spoiną startową - wyrównującą i powinna wyrównać odchyłki poziomu nawet o kilka centymetrów.
  • Cegły lub inne elementy murowe dostarczone na budowę, powinny być zapakowane na palecie i zafoliowane fabrycznie (w przypadku zakupu pełno-paletowego). Cegły lub elementy murowe powinny być suche, niezmarznięte, nienarażone na uszkodzenia mechaniczne.

Fundament

W budownictwie jednorodzinnym, najbardziej typowy fundament złożony jest ze spodu w postaci ławy fundamentowej oraz ze ścian fundamentowych, które w budynkach podpiwniczonych spełniają funkcję ścian piwnic. Najczęściej stosowane są ławy betonowe, które wylewa się bezpośrednio w gruncie. Należy pamiętać o wszelkich izolacjach poziomych oraz pionowych fundamentów.

Murowanie ogrodzeń i słupków

Murowane ogrodzenia są również ważnym elementem budowlanym, pełniącym istotną rolę ochronną, graniczącą, estetyczną obiektu czy też działki. W skład ogrodzeń zazwyczaj wchodzą: słupki oraz tzw. przęsła niskie murki pomiędzy słupkami. W zależności od zapotrzebowania wypełnieniem całego ogrodzenia, mogą być wykonane z: drewnianych sztachet, metaloplastyki itp. Słupki pełnią funkcję konstrukcyjną, a przęsła przede wszystkim ozdobno-ochronną.

Każdy rodzaj ogrodzenia powinien posiadać projekt, wykonany przez architekta. Projekt powinien uwzględniać: rodzaj elementu murowego, rodzaj wypełnienia pomiędzy słupkami, sposób wykonania zwieńczenia słupków lub muru, rodzaj obciążenia poszczególnych słupków (słupki skrajne/narożne, nośne, środkowe), charakterystyki terenu (płaszczyzna, pochylenie, uskok itp.). Uwzględniając poszczególne parametry, należy określić rodzaj słupków jako elementów konstrukcyjnych ogrodzenia. Słupki tzw. środkowe, które pełnią tylko rolę nośną dla przęseł, nie wymagają wypełnienia betonem. Dla słupków nośnych np. dla furtki, bramy wjazdowej, zaleca się wykonanie wypełnienia lub wymurowanie słupków pełnych z cegieł. W przypadku wypełniania rdzenia słupków lub innych elementów murowych wymagających wypełnienia, zalecane jest zachowanie istotnych zasad:

- wypełnianie powinno odbywać się po pełnym stwardnieniu zaprawy murarskiej.
- nie należy wykorzystywać słupków z cegieł jako „szalunku”
- konsystencja zaprawy do wypełniania powinna przypominać „mokrą ziemię”, gęsto-plastyczna.
- zabronionym jest zalewanie słupków zaprawą o konsystencji płynnej.
- celem poprawy zagęszczenia zaprawy po „zasypaniu” słupków, przy pomocy łaty lub długiego trzonka zaprawę należy lekko zagęścić.
- do wypełniania słupków zalecamy stosowanie zapraw cementowych z dodatkiem trasu reńskiego Tubag np. quick-mix HM 2aT lub przy pomocy zaprawy wykonanej na bazie cementu trasowego tubag TZ-o.

Zwieńczenia oraz nakrycia (czapy) murów

Zabezpieczeniem wymurowanych słupków i murków przed opadami atmosferycznymi powinny być materiały wykonane z materiałów nienasiąkliwych. Najlepiej nadają się do tego daszki lub tzw. czapy wykonane z jednorodnego materiału, np. gliny, gliny angobowanej lub glazurowanej, betonu itp. Obrys zewnętrzny przykrycia słupków (co najmniej 3 cm poza obrys), muru bądź przęseł powinien umożliwić swobodne odpłynięcie wody z powierzchni zadaszenia. Dodatkowym zabezpieczeniem przed przesiąkaniem wodą opadową powinny być tzw. „kapinosy” wyprofilowane w elementach zabezpieczających zwieńczenia słupków i murów. Jeżeli w elementach nie ma tzw. kapinosów należy wykonać je samodzielnie poprzez nacięcie spodniej strony na głębokość ok 5 mm.

W przypadku stosowania cegieł jako zwieńczenia słupków i murów, należy zastosować cegły pełne, w wyjątkowych sytuacjach można zastosować cegły kratówki, jednakże cegły skrajne powinny być bezwzględnie pełnymi cegłami. Celem zapobieżeniu przesiąkania wody opadowej do struktury muru lub słupków, zalecanym jest wykonanie drugiej izolacji poziomej murowanych elementów, bezpośrednio pod zwieńczeniem wykonanym z cegieł, dachówek, czap ceramicznych itp. Do wykonania izolacji poziomej zwieńczenia można wykorzystać elastyczny szlam uszczelniający quick-mix FDS 1K lub FDS 2K.

Zaraz po wymurowaniu słupków lub przęseł przeznaczonych do zakrywaniu daszkami lub czapami, należy wymurowane elementy zabezpieczyć przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przymocowanie daszków lub czap może odbyć się dopiero po pełnym związaniu i stwardnieniu zaprawy murarskiej oraz zaprawy przeznaczonej do wykonywania rdzenia np. słupków. Na postawiony słupek możemy ułożyć daszek lub czapę bez mocowania trwale do słupków, lecz na dystansach wykonanych np. z drewnianych łat. Te czynności mają za zadanie umożliwić odparowanie wody i resztek wilgoci technologicznej z murowanej konstrukcji.

Po pełnym stwardnieniu i związaniu zapraw przeznaczonych do murowania i wypełniania, nie wcześniej niż po upływie 28 dni od zakończenia procesu murarskiego, można przystąpić do osadzania lub mocowania/klejenia elementów zabezpieczających tj. daszków czy czap.

Do przyklejania czap zalecamy zastosowanie specjalistycznej zaprawy klejącej quick-mix FRK Fasada. Aby połączenie elementu ceramicznego z murkiem było trwałe, zaleca się stosowanie metody tzw. Floating-Buttering popularnie nazywanej metodą kombinowaną (ułożenie kleju na poziomej części murku oraz nałożenie cienkiej warstwy szpachlowej na spodnią część czapy oraz dociśnięcie podczas montażu). W przypadku wykonywania zwieńczeń murów z cegły pełnej, spoiny pomiędzy cegłami powinny być przygotowane i wypełnione zaprawą o zmniejszonym uziarnieniu np: quick-mix FM T (0-1 mm). Zaprawa do fugowania FM T z trasem Tubag posiada zdolności zapobiegania powstawaniu wykwitów, wytrzymałość na ściskanie 10 N/mm², poddaje się łatwej obróbce i można poprzez zagęszczenie (fugowanie) poprawić hydrofobowość fugi narażonej na działanie wody. Dodatkowym zabezpieczeniem przed wnikaniem wody i przesiąkania w głąb konstrukcji może być zaimpregnowanie wątku fugowego środkiem impregnującym quick-mix IWA.

Niedopuszczalnym jest stosowanie listewek, prętów zbrojeniowych lub innych przedmiotów zastępujących poziom. Zgodnie z dobra sztuką budowlaną każdemu murarzowi, oprócz kielni, powinny towarzyszyć sznur murarski i poziomica.

Autor: quick-mix

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Partnerzy